Kroniek van het kerkelijk zangkoor Sint Barbara te Scheulder. deel 5

 

In 1973 ontving directeur Nendus Pasmans het gouden bonds-insigne van de St. Gregoriusvereniging en op 12 januari 1974 mocht zijn echtgenote hem, tijdens een plechtige eucharistieviering de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice opspelden.

Daarmee namens heel de parochie de dank uitdrukkend voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de kerk en de gemeenschap Scheulder.

De receptie en de feestavond, die daarop volgden waren zeker hoogtepunten in zijn directeurs-carrière, die hopelijk nog lang mag blijven voortduren.

Dat enkele van de oud-leden momenteel als beroepszanger werkzaam zijn op internationaal niveau moet hem een bijzondere voldoening schenken. Maar de gedachte dat hij de jeugd van Scheulder zoveel moois mocht en mag meegeven op godsdienstig en sociaaal cultureel gebied, zal hem nog dankbaarder stemmen. Moge het hem gegeven zijn dit werkelijk zegenrijke werk nog lang te kunnen voortzetten en in een goede gezondheid, tot vreugde van hemzelf en tot heil van de kerk en onze kleine gemeenschap.

In deze gemeenschap heeft het kerkelijk zangkoor zich een niet weg te denken plaats weten te verwerven. iedere zon- en feestdag staan de zangers in de kerk paraat: 2 zondagen per maand zingen de mannen een gregoriaanse mis, de zaterdagavonddiensten zingt het jeugdkoor Nederlandse liederen en tweemaal per maand zingen mannen en jeugdkoor samen samen een Nederlandse mis.

Op feestdagen en soms 's zondags worden gezamenlijk meerstemmige missen of andere meerstemmige liederen uitgevoerd. Altijd tot vreugde van de kerkgangers en tot stichting van degene, die aan de diensten deelnemen.

Het zou te ver voeren in deze kroniek alle activiteiten en uitvoeringen op te sommen waaraan het koor in de voorbije decennia zijn medewerking heeft verleend. Deelname aan de dekenale korendag te Gulpen, Lemiers, Vijlen en Noorbeek was vanzelfsprekend evenals uitwisseling met andere koren voor het opluisteren van Eucharistievieringen elders.

Ook de uitvoeringen in het De Wever ziekenhuis en de verpleegkliniek te Heerlen en in bejaardenhuizen te Gulpen en Valkenburg.

Verder werden bruiloften, jubilea, carnavalsavonden etc. opgeluisterd. Overal waar door optreden en aanwezigheid een bijdrage kon worden geleverd aan de verhoging van de feestvreugde, of medeleven kon worden betoond, is en was het bestuur, de dirigent en het koor aanwezig.

Hoezeer dit wordt gewaardeerd heeft Scheulder reeds vaak laten blijken door zijn zangers te eren.

Op 11 maart 1978 gebeurde dat nog toen Mathieu Franssen, Jean Jaspar en Johan Slijpen, in verband met hun 25-jarig lidmaatschap, het zilveren bondsinsigne van de St. Gregoriusvereniging ontvingen. Op 22 maart 1980 werden op de jaarlijkse feestavond cadeaus aangeboden aan Marie-Jeanne Lemmen-Janssen, Viva Pruppers, José Hupperichs, Maria van Oppen, Carla Schreurs en Jozien Schreurs vanwege hun 121/2 - jarig lidmaatschap van het jeugdkoor.

En de eeuwfeestviering, die op 21, 22 en 29 maart 1981 zal plaatsvinden, zal van die waardering op grootse wijze getuigen.

 

Directeurswisselingen heeft ons koor weinig gekend. Mede daardoor heet het zich constant en rustig kunnen ontwikkelen en kenmerken door een eigen stijl: beschaafd, zuiver en eenvoudig. iets wat bijzonder goed tot uiting komt in de weergave van het moeilijke maar mooie gregoriaans.

Ook bestuurswisselingen waren weinig aan de orde. de meeste zaken werden door de leden gezamenlijk en in de geest van vriendschap afgehandeld.

Op de bestuursvergadering van 1070 vond men het toch wenselijk om een bestuur te kiezen. Naast pastoot A. Kusters, die uit hoofde van zijn functie het voorzitterschap bleef waarnemen, werden gekozen: M. Franssen, secretaris-penningmeester, Jo van Oppen, Johan Slijpen, Hub. Delamboy en Joh. Souren.

In 1979 traden zij af en maakten plaats voor het huidige bestuur, dat zich belast zag met de eervolle opdracht het eeuwfeest te organiseren.

Belangrijk om in deze kroniek nog te vermelden is het feit dat op de jaarvergadering van 30 januari 1981 werd besloten statuten op te stellen, en het kerkelijk zangkoor voortaan te presenteren onder de naam "Kerkelijk Zangkoor St. Barbara" te Scheulder.

Daarmee kreeg het koor na 100 jaar toch een naam en werd het officiëel "gedoopt".

 

Moge het eeuwfeest uitbundig worden gevierd en blijk geven van respect en dank voor de vitale honderdjarige.

Het kerkelijk Zangkoor St. Barbara zingt verder in een nieuwe eeuw.

 

 

 

Alphons (Fons). Kusters

Pastoor-voorzitter.

A. Kurris was pastoor van 1967-1983